Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Qstock Oy
Y-tunnus 2811591-8
Kansankatu 53 T 3
90100 Oulu

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa (tietosuojavastaava)

Binta Jabbi
binta.jabbi@qstock.fi
040 456 4113

Rekisterin nimi

Qstock Oy:n asiakastietorekisteri

Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat Qstock Oy:n verkkosivuilla yhteystietonsa jättäneet kävijät. Rekisterissä on myös henkilöitä, jotka ovat antaneet suoramarkkinointiluvan Ticketmaster.fi-sivuston kautta.

Rekisterin käyttötarkoitus

Qstock Oy käyttää rekisterin henkilötietoja asiakasviestintään uutiskirjeen lähettämisen kautta, mikäli kävijä on antanut luvan suoramarkkinointiin.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Rekisteröityjen tietoja kerätään ja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella arvontojen suorittamista sekä uutiskirjeellä tehtävää asiakasviestintää varten.

Rekisterin tietosisältö

Qstock kerää vain tarvittavat yhteystiedot eli sähköpostiosoitteen.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tietojen käyttötarkoitusta varten. Sen jälkeen tiedot poistetaan. Henkilön on mahdollista poistua suoramarkkinointilistalta niin halutessaan, ja henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään Google Analytics 4 -analytiikkatyökalun avulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Qstock Oy:n asiakastietorekisteriä säilytetään sähköisesti Creamailer-järjestelmässä, jonka tietoturvaan liittyvät toiminnot noudattavat Suomen ja EU:n lainsäädäntöä sekä viranomaismääräyksiä. Creamailerin palvelun tiedot sijaitsevat EU:n sisäisillä turvallisilla palvelimilla. Palvelinkeskuksen tilat täyttävät Traficomin määräyksen viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamisesta sekä viestintäverkkojen synkronoinnista (TRAFICOM/54045/03.04.05.00/2020).

Qstock Oy:n käyttämän Whistleblowing-kanavan ulkopuolinen palveluntuottaja käyttää alihankkijoita, jotka tarjoavat tietojen teknisiä käsittelypalveluita ja joista osa sijaitsee EU:n ulkopuolella Yhdysvalloissa. Asianmukaisten suojatoimien toteuttamisesta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella on huolehdittu sopimuksellisin keinoin. Katso Whistleblowingin tietosuojaseloste.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Qstock Oy:n ylläpitämään rekisteriin Creamailer-järjestelmässä ei ole pääsyä ulkopuolisilla. Creamailerissa kiinnitetään huomiota tietoturvaan ja tietosuojaan elinkaariajattelumallia hyödyntäen. Creamailer määrittelee, että sen palvelut ja sen myötä henkilötietojen käsittely on otettu huomioon palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa, kehittämisessä sekä ylläpidossa. Creamailer toteuttaa tietoturvaa ja tietosuojaa ennalta ehkäisevän riskienhallinnan periaattein. Tietojen väärinkäytöksiin ja muihin riskeihin Creamailer on varautunut huomioimalla suojattavan tiedon luonteen sekä riskien todennäköisyyden. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Qstock Oy ei säilytä uutiskirjeen tilaajista manuaalista aineistoa. Creamailer-järjestelmää käyttävät nimetyt henkilöt pitävät huolen käyttäjätunnuksistaan ja ovat vaitiolovelvollisia.

Lomakkeen täyttäjien henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).